Obchodní podmínky

 1. 1. Všeobecné a obchodní podmínky pro používání webových stránek skupiny Funismo.cz.
  1. Vstupem na tyto webové stránky přijímáte jako „návštěvník“ bez omezení či výhrad následující všeobecné a obchodní podmínky pro používání těchto webových stránek.
  2. Veškeré informace prezentované na webových stránkách skupiny https://www.funismo.cz/ (dále v textu jen "www stránky" či "Funismo.cz", v tomto případě stránky www.rodinneakce.cz) jsou určené pro veřejnost. Mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat nepřesnosti či chyby. Provozovatel www stránek negarantuje správnost, úplnost ani přesnost obsahu. Informace zveřejňované na www stránkách jsou připravovány provozovatelem na základě veřejně přístupných informací a dat vyvinutých v rámci provozovatele a jiných zdrojů, které pokládá provozovatel za důvěryhodné.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah těchto www stránek bez předešlého upozornění.
  4. Přístup na www stránky a jejich užití je bezplatné (mimo stanovených reklamních a PR aktivit).
  5. Bez souhlasu provozovatele www stránek není dovoleno využívat stránky a jejich obsah jinak nežli pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak i jednotlivé části).
  6. Názory a podněty uvedené v diskusních fórech či na Facebookových profilech v rámci stránek Funismo.cz nejsou moderovány. Provozovatel neodpovídá za jejich obsah, vyhrazuje si právo odstranit materiály, které hrubě urážejí lidskou důstojnost či porušují platné zákony. Stejně tak budou odstraněny odkazy, které diskusní fóra zneužívají pro reklamní, propagační nebo propagandistické účely. Jakékoliv podněty a připomínky nám můžete zasílat na náš kontaktní email info (zavináč) funismo.cz.
  7. Provozovatel v žádném případě, ani v případě nedbalosti, nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s používáním nebo nemožností použít www stránky, ani z jakéhokoliv jednání či opomenutí jednat v důsledku užívání www stránek, nebo jakéhokoliv jejich obsahu ani v případě oznámení možnosti vzniku takové škody.
  8. Provozovatel rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv externí www stránky odkazující na www stránky Funismo.cz, ani za hypertextové odkazy z www stránek Funismo.cz na externí www stránky třetích stran. Rozhodnutí následovat odkazy z www stránek Funismo.cz na externí www stránky třetích stran činí návštěvník na vlastní odpovědnost.
  9. Umístěním hypertextových odkazů směřujících na webové stránky třetích stran chceme zjednodušit navigaci uživatelů našich www stránek. Nebereme žádnou odpovědnost za obsah, výroky a informace uvedené na odkazovaných stránkách a distancujeme se tímto od obsahu stránek třetích stran, na které naše webová stránka odkazuje. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.
  10. Provozovatel rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za reklamu třetích stran, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek Funismo.cz.
  11. Provozovatel neposkytuje přes veškerou vynakládanou péči jakoukoliv záruku, že www stránky Funismo.cz jsou bez virů a jiných škodlivých komponentů. Stránky jsou hostovány na serverech třetí strany a využívají komponenty třetích stran.
  12. Ustanovení a podmínky používání těchto stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Ke zveřejnění podmínek došlo dne 1.2.2017. Tato ustanovení a podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel www stránek Funismo.cz.
  13. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  14. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  15. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  16. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat, a to bez předešlého oznámení.
  17. Návštěvník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
 2. 2. Nákup vstupenek a uživatelský účet
  1. Pro nákup vstupenek není nutná registrace návštěvníka v rámci www stránek Funismo.cz.
  2. Přístup k uživatelskému účtu v rámci www stránek je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Návštěvník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  3. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Návštěvník www stránek souhlasí při registraci profilu a při účasti v provozovatelem pořádaných soutěžích se zpracováním těchto svých osobních údajů: uživatelské jméno, jméno a příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty, telefonní číslo, věk a odkaz na Facebook profil (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Obchodní společnost První zábavní, s.r.o. je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00070831 / 001 s datem registrace 08.02.2017.
  5. Pro nákup vstupenek návštěvník www stránek Funismo.cz zvolí výběrem požadovanou akci (případně její variantu) v některém z přehledů a stisknutím tlačítka „KOUPIT VSTUPENKY“ přejde na další krok v nákupním procesu – v novém okně internetového prohlížeče bude odkázán na www stránky jednoho z  našich obchodních partnerů. Samotný postup při nákupu vstupenek je pak podrobně popsán na webových stránkách jednotlivých partnerů. Jsou zde rovněž definovány jednotlivé druhy a výše plateb účtovaných v závislosti na jednotlivých způsobech úhrady ceny vstupenek a jejich doručování zákazníkovi. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejních sítích obchodních partnerů se řídí obchodními podmínkami jednotlivých obchodních partnerů.
  6. Subjektem pro mimosoudní řízení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na kterou se může v případě spotřebitelského sporu obrátit jak prodávající, tak i kupující.
  7. Obchodní podmínky našich partnerů:
   1. SmsTicket
   2. Ticketpro
   3. Ticketstream
 3. 3. Účast návštěvníků www stránek a Facebookových profilů v soutěžích organizovaných provozovatelem
  1. V případě soutěží organizovaných provozovatelem nevzniká výhercům žádný právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Stejně je tomu tak i v případě nedodržení či porušení daných podmínek soutěže soutěžícím.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně změnit, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel si také vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit, ať už z technických, obchodních či z jiných důvodů.
  3. Výhry ve zveřejněných soutěžích nelze směnit za hotovost a není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je pro danou soutěž stanovena. Výhry ze soutěží nejsou určeny k dalšímu přeprodeji – při zjištění tohoto jednání výhra bez náhrady zaniká.
  4. Provozovatel zároveň neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře a za případné nedoručení výhry samotné, z důvodů změn, chyb, případně z jiných důvodů ležících jak na straně provozovatele i na straně dalších stran.
  5. Návštěvník stránek provozovateli dává v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v bodě 2.4. těchto obchodních podmínek, které provozovateli v souvislosti se svou účastí v dané soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry poskytne, a to za účelem prověření účasti, předání výhry ze soutěže a pro další obchodní a marketingové účely provozovatele, a to na neomezenou dobu.
  6. Návštěvník také souhlasí se zveřejněním informací a to v rozsahu jména a příjmení v případných sdělovacích prostředcích, na Facebook profilu a na webových stránkách provozovatele, pokud bude těchto informací využito v souvislosti s konkrétní soutěží, obvykle tedy za účelem vyhlášení výherců soutěže.